Упражнение

1. BetterChat

Променете двойката програми за мрежов сокет файлов сървър (netserver.c) и клиент (netclient.c), добавяйки следните подобрения:

  • Разрешаване по няколко съобщения на разговор, докато клиентът не изпрати съобщение "!quit" на сървъра.
  • Сървърът трябва да поддържа няколко паралелни клиентски връзки.

results matching ""

    No results matching ""