Потребители и групи

За да получи достъп до функциите на Линукс, всеки потребител трябва да премине през процес на идентификация (login), където се въвежда потребителско име и парола. След въвеждане на правилна комбинация, потребителят се регистрира в операционната система и се асоциира с уникален идентификатор наречен uid, който представлява цяло положително число. Тъй като имената също трябва да са уникални, в практиката те се използват по-често от uid за идентифициране на потребителите.

От своя страна, всеки потребител принадлежи към една или повече потребителски групи. По този начин едни и същи атрибути или права могат да се задават едновременно на множество потребители, в зависимост от тяхната роля в системата.

Авторизацията за достъп до ресурсите в Линукс се осигурява, чрез тази концепция за потребители и групи. Например, операциите, които може да извършвате с файловете в ОС, зависят от правата, които притежава Вашият потребител и групата, към която принадлежи.

results matching ""

    No results matching ""