Запис на изречения във файл

Създайте празен файл sentences.txt, в случай на неуспех отпечатайте грешка и излезте. Направете 100 пъти следното: извикайте getSentence(), за да получите нов текст в буфера и неговата дължина, запишете буфера във файла и запишете броя на байтове. Ако броят на записаните байтове е -1, отпечатайте грешка и излезте. Затворете файла, при неуспех изведете грешка.

writefile.c

#include <fcntl.h>
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <errno.h>
#include <sys/time.h>
#include <string.h>
#define BUF_SIZE 1000000
long getMicrotime(){
    struct timeval currentTime;
    gettimeofday(&currentTime, NULL);
    return currentTime.tv_sec * (int)1e6 + currentTime.tv_usec;
}
int getSentence(char *buf) {
  sprintf(buf, "%ld> This is a new sentence.\n", getMicrotime());
  return strlen(buf);
}
int main(int argc, char *argv[])
{
  int fd;
  fd = open("./sentences.txt", O_WRONLY | O_CREAT | O_TRUNC, 0644);
  if (fd == -1)
  {
    printf("ERROR opening the file!\n");
    return -1;
  }
  char buf[BUF_SIZE];
  for (int i=0; i < 100; i++)
  {
    int text_len = getSentence(buf);
    ssize_t nr = write(fd, buf, text_len);
    if (nr == -1)
    {
      printf("ERROR writing to the file!\n");
      break;
    }
  }
  if (close(fd) == -1)
  {
    printf("ERROR closing the file!\n");
    return -2;
  }
  printf("SUCCESS!\n");
  return 0;
}

results matching ""

  No results matching ""