Споделена памет в C

#include<sys/types.h>
#include<sys/shm.h>
#include<sys/ipc.h>

key_t ftok(const char *pathname, int proj_id);
int shmget(key_t key, size_t size, int shmflg);
void *shmat(int shmid, const void *shaddr, int shmflg);
int shmdt(const void *shmaddr);
int shmctl(int shmid, int cmd, struct shmid_ds *buf);
  • ftok() = преобразува име на път и идентификатор на проект към ключ на System V IPC.
  • shmget() = разпределя сегмент на System V споделена памет .
  • shmat() = придава сегмента на System V споделена памет, идентифициран от *shmid, в адресното пространство на извикващия процес.
  • shmdt() = отделя сегмента на споделената памет, разположен на адреса, определен от shmaddr от адресното пространство на извикващия процес.
  • shmctl() с cmd = IPC_RMID - маркира сегмента, който ще бъде унищожен.

results matching ""

    No results matching ""