Показване на информация за сигналите

 • Дефинирайте функцията за обработка на сигнали SIGTERM
 • Иницирайте сигнално множество, като само SIGTERM е изключен
 • Задайте обработчик на събития за SIGTERM
 • Отпечатайте идентификатора на процеса (pid)
 • Изчакайте и изведете подходящи съобщения за входящите сигнали
 • Ако възникне грешка преустановете програмата

siginfo.c

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <signal.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
void term_handler(int sig) {
 printf("Signal %i - %s\n", sig, sys_siglist[sig]);
 exit(EXIT_SUCCESS);
}
int main(int argc, char ** argv) {
 int sig;
 struct sigaction sa;
 sigset_t sset;
 sigfillset(&sset);
 sigdelset(&sset, SIGTERM);
 sigprocmask(SIG_SETMASK, &sset, 0);
 sa.sa_handler = term_handler;
 sigaction(SIGTERM, &sa, 0);
 printf("My pid is %i\n", getpid());
 printf("Waiting...\n");
 while(!sigwait(&sset, &sig)) {
  printf("Signal %i - %s\n", sig, sys_siglist[sig]);
  printf("%s\n", strsignal(sig));
 }
 return EXIT_FAILURE;
}

results matching ""

  No results matching ""