Упражнение

1. TempFileGenerator

Напишете програма tempgen.c, която изисква 1 аргумент: files_count. Програмата трябва да генерира files_count на брой файлове, наречени "temp.tmp" (където номерът nr е число от 1 до files_count). Всеки файл е създаден от отделен процес и съдържа 1000 пъти идентификатора на съответния процес като текст (pid = 1001 трябва да отнеме 4 байта на ID).

Родителският процес трябва да се уведомява след създаването на всеки файл.

Променете програмата или напишете нова, в която процесите пишат само в един файл, където последователностите от идентификатори на процеси не се припокриват (имаме 1000 пъти pid_file_1, след това 1000 пъти pid_file_2 ... след това 1000 пъти pid_files_cound).

results matching ""

    No results matching ""