GNU архиватор

GNU архиваторът позволява: създаване, модифициране и извличане на архиви. С негова помощ можете да създавате библиотеки. Например следната команда създава библиотека:

ar rcs <library-name>.a <module-1>.o <module-2>.o ...

За да изведете списъка на файловете от библиотека използвайте следната команда:

ar -t <library-name>.a

results matching ""

    No results matching ""