Използване на семафори

#include<sys/types.h>
#include<sys/ipc.h>
#include<sys/sem.h>

int semget(key_t key, int nsems, int semflg);
int semctl(int semid, int semnum, int cmd, ...);
int semop(int semid, struct sembuf *sops, size_t nsops);
  • semget() - връща System V идентификатор на семафорно множество, свързано с аргументa key.
  • semctl() с cmd = SETVAL - Задава стойността на semval да стане arg.val за semnum-тия семафор в множеството.
  • semctl() с cmd = IPC_RMID - премахва семафора.
  • semop() - изпълнява операции на избрани семафори от множеството, обозначени с semid.

results matching ""

    No results matching ""