Отваряне и затваряне на файл

 • Инициализирайте променливите

 • Отворете файла само за четене и получете файлов дескриптор

 • Ако файловият дескриптор е -1, отпечатайте съобщение за грешка
 • В противен случай, отпечатайте стойността на файловия дескриптор
 • Затворете файла
 • Ако затварянето е неуспешно, изведете съобщение за грешка

openclose.c

#include <fcntl.h>
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>

int main(int argc, char * argv[]) 
{
  int fd;
  fd = open ("/proc/self/environ", O_RDONLY);
  if (fd == -1) {
    printf("ERROR opening 'environ'!\n");
  } else {
    printf("File Descriptor of 'environ' = %d\n", fd);
  }

  // write/read commands to be added here
  if (close (fd) == -1)
    printf("ERROR closing the file!\n");
}

results matching ""

  No results matching ""