Сокетите в Линукс

Повечето комуникации между процесите използват модела клиент-сървър. Един от двата процеса, наречен клиент, се свързва с другия процес наречен сървър, обикновено с искане за информация. Всяка страна на тази вдупосочна комуникация може да бъде представена чрез сокет (socket). Процесите клиент и сървър създават техен собствен сокет.

Unix domain socket е крайна точка за обмен на данни между процеси, изпълняващи една и съща хостова операционна система.

Network socket е крайна точка за изпращане или получаване на данни в рамките на хост от компютърната мрежа.

Сокетите поддържат предаването на надежден поток (stream) от байтове, както и подредено и надеждно предаване на дейтаграми (datagrams). Поточните сокети разглеждат комуникациите като непрекъснат поток от символи, докато дейтаграм сокетите трябва да четат целите съобщения наведнъж.

results matching ""

    No results matching ""