Пример за двойка сокети

Отворете двойка сокети, при грешка изведете съобщение и излезте от програмата. Създайте дъщерен процес.

Родителския процес: затваря втория сокет, пише съобщение в първия сокет, чете отговора от първия сокет, опечатва полученото съобщение и затваря сокета.

Дъщерния процес: затваря първия сокет, чете съобщение от втория сокет, отпечатва получения текст, отговаря с подобаващо съобщение на втория сокет и го затваря.

sockpair.c

#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <errno.h>

#define STR1 "How are you?"
#define STR2 "I'm ok, thank you."
#define BUF_SIZE 1024

int main(int argc, char ** argv)
{
 int sockets[2];
 char buf[BUF_SIZE];
 int pid;

 if (socketpair(AF_UNIX, SOCK_STREAM, 0, sockets) < 0) 
 {
   perror("socketpair() failed");
   return EXIT_FAILURE;
 }
 pid = fork();
 if (pid != 0) 
 {
  close(sockets[1]);
  write(sockets[0], STR1, sizeof(STR1));
  read(sockets[0], buf, sizeof(buf));
  printf("%s\n", buf);
  close(sockets[0]);
 }
 else
 {
  close(sockets[0]);
  read(sockets[1], buf, sizeof(buf));
  printf("%s\n", buf);
  write(sockets[1], STR2, sizeof(STR2));
  close(sockets[1]);
 }
}

results matching ""

  No results matching ""