Сокет файлов сървър

Отворете Unix сокет за дейтаграми, при грешка изведете съобщение и излезте от програмата. Свържете сокета с файл "socket.soc", излезте при грешка. Вземете съобщение от сокета, излезте при грешка. Отпечатайте съобщението. Затворете сокета. Изтрийте сокет файла.

fsserver.c

#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <errno.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>

#define SOCK_NAME "socket.soc"
#define BUF_SIZE 256

int main(int argc, char ** argv)
{
 struct sockaddr srvr_name, rcvr_name;
 char buf[BUF_SIZE];
 int  sock;
 int  bytes;
 socklen_t namelen;

 sock = socket(AF_UNIX, SOCK_DGRAM, 0);
 if (sock < 0) 
 {
  perror("socket failed");
  return EXIT_FAILURE;
 }
 srvr_name.sa_family = AF_UNIX;
 strcpy(srvr_name.sa_data, SOCK_NAME);
 if (bind(sock, &srvr_name, strlen(srvr_name.sa_data) + sizeof(srvr_name.sa_family)) < 0) 
 {
  perror("bind failed");
  return EXIT_FAILURE;
 }
 namelen = sizeof(srvr_name);
 bytes = recvfrom(sock, buf, sizeof(buf), 0, &rcvr_name, &namelen);
 if (bytes < 0) 
 {
  perror("recvfrom failed");
  return EXIT_FAILURE;
 }
 buf[bytes] = 0;
 rcvr_name.sa_data[namelen] = 0;
 printf("Client sent: %s\n", buf);
 close(sock);
 unlink(SOCK_NAME);
}

results matching ""

  No results matching ""