Компилирайте в асемблер

Използвайки gcc компилирайте в асемблер, посредством следната команда:

gcc -S first.c -o first.s

Резултатът се записва във файл first.s, който трябва да изглежда по следния начин:

04.png

results matching ""

    No results matching ""