Обработка на сигнал

 • Дефинирайте функцията за обработка на сигнали SIGTERM
 • Иницирайте сигнал, като само SIGHUP е включен и блокирайте обработката на сигнали
 • Задайте обработчик на събития за SIGTERM
 • Отпечатайте идентификатора на процеса (pid)
 • Влезте в безкраен цикъл

simplehdlr.c

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <signal.h>
#include <unistd.h>

void term_handler(int i) {
 printf ("Terminating\n");
 exit(EXIT_SUCCESS);
}

int main(int argc, char ** argv) {
 struct sigaction sa;
 sigset_t newset;
 sigemptyset(&newset);
 sigaddset(&newset, SIGHUP);
 sigprocmask(SIG_BLOCK, &newset, 0);
 sa.sa_handler = term_handler;
 sigaction(SIGTERM, &sa, 0);
 printf("My pid is %i\n", getpid());
 printf("Waiting...\n");
 while(1) sleep(1);
  return EXIT_FAILURE;
}

results matching ""

  No results matching ""