Определяне на общи данни

 • Определете KEY за уникалният идентификационен номер на опашката.
 • Определете MAXLEN за максимална дължина на съобщението.
 • Определете msg_1_t за клиентското съобщение.
 • Определете msg_1_2 за отговора от страна на сървъра.

msgtypes.h

#ifndef MSG_TYPES
#define MSG_TYPES

#define KEY 1274
#define MAXLEN 512

struct msg_1_t
{
  long mtype;
  int snd_pid;
  char body[MAXLEN];
};

struct msg_2_t
{
  long mtype;
  int snd_pid;
  int rcv_pid;
  char body[MAXLEN];
};

#endif

results matching ""

  No results matching ""