Упражнение

  1. Използвайки програмата putty установете отдалечена връзка към нашия работен сървър 46.10.253.12. Вашата първоначална парола е password123.

  2. Отидете в ftp/files (можете да използвате командата "cd") и копирайте файла /home/students/day01/LSPp1.pdf (можете да използвате командата "cp").

  1. Отворете ftp://46.10.253.12 в браузъра на Windows, изтеглете и отворете файлът LSPp1.pdf, за да прочетете тази лекция.

Във вашата Linux среда:

  1. Променете паролата си.
  2. Във вашата домашна папка ~/, създайте нова папка exercises за упражненията и поддиректория в нея day01 за тази лекция.
  3. Отидете до последната папка day01 и създайте файл listing.txt там, който съдържа списък на файловете от папката /sbin.
  4. Отворете последния файл с текстовия редактор nano и добавете имената си в началото.
  5. В домашната си директория създайте връзка към директорията /home/students/.
cp /home/students/day01/LSPp1.pdf .
passwd
cd ~
mkdir exercises
mkdir exercises/day01
cd exercises/day01/
ls -l /sbin/ > listing.txt
nano listing.txt
cd ~
ln -s /home/students/ shared

results matching ""

    No results matching ""