Показване на изходния код на файла

 • Инициализирайте променливите
 • Изпълнете nano showrc.c
 • Ако изпълнението не е успешно, изведете съобщение и излезте
 • Изведете съобщение за недостъпност с демонстрационна цел

showsrc.c

#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char * argv[])
{
  int ret;
  ret = execl ("/bin/nano", "nano", "showsrc.c", NULL);
/* Or we could use this:
  const char *args[] = { "nano", "showsrc.c", NULL };
  ret = execvp ("nano", args); */
  if (ret == -1){
    printf("Failed to run nano!\n");
    return EXIT_FAILURE;
  }

  printf("I shouldn't be here!\n");
  return EXIT_SUCCESS;
}

results matching ""

  No results matching ""