Работа със сокети в C

метод описание
socket () създава крайна точка за комуникация
bind () свързва име към сокет
recv (), recvfrom (), recvmsg () получава съобщение от сокет
send (), sendto (), sendmsg () изпраща съобщение към сокет
socketpair () създава двойка свързани сокета
listen () слуша за връзки към сокет
accept () приема връзка към сокет
connect () инициира връзка към сокет
htons () преобразува unsigned short integer в network byte order
gethostbyname () връща структура от тип hostent за даденото име на хост

results matching ""

    No results matching ""