Семафорен сървър

 • Задайте 2 семафора - първият показва, че сървърът трябва да чете, вторият за клиента
 • Създайте "./shmemserv", изход при грешка
 • Разпределете и прикрепете споделената памет и напишете "Hello!"
 • Освободете семафора на клиента
 • Докато текущото съобщение не е "q":
 • Поискайте сървърния семафорен ресурс
 • Ако текущото съобщение не е "q", напишете "Ok!" в паметта и освободете клиента.
 • Извадете и премахнете споделената памет и семафорите

semserv.c

#include <sys/types.h>
#include <sys/ipc.h>
#include <sys/shm.h>
#include <sys/sem.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include "semtypes.h"

int main(int argc, char * argv[])
{
 key_t key;
 int shmid;
 int pid, semid;
 struct sembuf buf[2];
 struct memory_block * mblock;
 key = ftok(FTOK_FILE, 1); 
 if (key == -1)
 {
   printf("Failed to generate unique key. Server compiler with a wrong name?\n");
   return EXIT_FAILURE;
 }
 semid = semget(key, 3, 0666|IPC_CREAT);
 buf[0].sem_num = 0;
 buf[0].sem_flg = SEM_UNDO;
 buf[1].sem_num = 1;
 buf[1].sem_flg = SEM_UNDO;
 semctl(semid, 0, SETVAL, 0); 
 shmid = shmget(key, sizeof(struct memory_block), 0666 | IPC_CREAT); 
 mblock = (struct memory_block *) shmat(shmid, 0, 0); 
 strcpy(mblock->string, "Hello!");
 buf[0].sem_op = -1;
 buf[1].sem_op = 1;
 semop(semid, (struct sembuf*) &buf[1], 1);
 while (strcmp("q\n", mblock->string) != 0)
 {
   semop(semid, (struct sembuf*) &buf, 1);
   printf("String sent by the client is: %s", mblock->string);
   if (strcmp("q\n", mblock->string) != 0)
   strcpy(mblock->string, "Ok!");
   buf[0].sem_op = -1;
   buf[1].sem_op = 1;
   semop(semid, (struct sembuf*) &buf[1], 1);
 }
 printf("Server got q and exits\n");
 shmdt((void *) mblock); 
 shmctl(shmid, IPC_RMID, 0); 
 semctl(semid, 2, IPC_RMID);
 return EXIT_SUCCESS;
}

results matching ""

  No results matching ""