Записване на изречения във файл

 • Инициализирайте функциите и променливите.
 • Създайте дъщерен процес и запазете неговия идентификатор (pid).
 • Ако стойността на pid е положителна, то работи родителски процес. Отпечатайте идентификатора на родителският процес и ppid.
 • Ако стойността на pid е нула, то работи дъщерен процес. Отпечатайте идентификатора на дъщерния процес и ppid.
 • Ако стойността на pid е -1, то е възникнала грешка. Изведете подходящо съобщение и излезте.

printpids.c

#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>

void printPIDs(char* process_name) {
  printf ("-----The %s process:\n", process_name);
  printf ("My pid=%d\n", getpid ( ));
  printf ("Parent's pid=%d\n", getppid ( ));  
  printf ("------------------------\n");
}

int main(int argc, char* argv[])
{
  pid_t pid = fork();
  if (pid > 0) printPIDs("PARENT");
  else if (!pid){
    printPIDs("CHILD");
    exit(0);
  } 
  else if (pid == -1) {
    printf("ERROR");
    return EXIT_FAILURE;
  }
  return EXIT_SUCCESS;
}

results matching ""

  No results matching ""