Разглеждане на сигнали

#include<string.h>
#include<signal.h>
char *strsignal(int sig);
extern const char * const sys_siglist[];
int sigfillset(sigset_t *set);
int sigdelset(sigset_t *set, int signum);

Извикване на strsignal() връща указател към описание на сигнала, даден от signo.

sys_siglist е масив от низове, съдържащи имената на сигналите, поддържани от системата, индексирани с номер на сигнала.

results matching ""

    No results matching ""