Анонимни и наименувани тръби

Анонимни тръби

Анонимната тръба (anonymous pipe) е обикновен FIFO комуникационен канал, който може да се използва за еднопосочна междупроцесна комуникация (IPC). Обикновено родителската програма отваря анонимни тръби и създава нов процес, който наследява другите краища на тръбите. Анонимната тръба трае само докато трае процесът.

Наименувани тръби

Наименуваната тръба (named pipe) е продължение на концепцията за традиционните анонимни тръби. Наименуваната тръба може да бъде идентифицирана с име и да се покаже като файл в системата. Наименуваната тръба може да продължи да съществува толкова дълго, колкото компютърната система е включена, а не само по време живота на процеса. Наименуваната тръба може да бъде изтрита, ако вече не се използва.

results matching ""

    No results matching ""