Работа с тръби

#include <unistd.h>
int pipe(int pipefd[2]);

pipe() - създава анонимна тръба.

  • Масивът pipefd се използва за да върне два файлови дескриптора, сочещи към краищата на тръбата.
  • pipefd[0] се отнася за четене в края на тръбата
  • pipefd[1] се отнася за писане в края на тръбата.
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
int mkfifo(const char *pathname, mode_t mode);

mkfifo() - създава наименувана тръба (FIFO).

  • mode указва правата за FIFO структурата. Той се модифицира от метода umask по обичайния начин: разрешенията на създадения файл са (mode & ~umask).

results matching ""

    No results matching ""