Файлове, директории и файлови системи

Файловете са базово понятие във всички популярни операционни системи. Това напълно се отнася и за ОС Линукс, която се характеризира с това, че в нея “всичко е файл” (“everything is a file”). Файловете се групират в директории, които от своя страна могат да съдържат други под-директории и по този начин се създава дървовидна структура.

Файловата система е начина за структуриране и организация на данните в компютъра. Тя представлява служебна таблица записана на диска, която операционната система използва, за да получи достъп до файловете. Записите в таблицата се наричат inode и накратко могат да се определят като сериен номер на файла.

Основни команди за работа с файловата система под Линукс са представени в таблицата по-долу:

Команда Описание
pwd Отпечава името на текущата директория
ls Списък на съдържанието на директорията
mkdir Създава директория
cd Смяна на работната директория
rmdir Изтриване на директория
cp Копиране на файлове и директории
mv Преместване и/или преименуване на файлове
rm Изтриване на файлове и/или директории
ln Създава връзка между файлове
cat Конкатенира файлове и отпечатва на стандартния изход

results matching ""

    No results matching ""