Сървър за съобщения

Създайте опашка за съобщения с даден ключ KEY. Изчакайте съобщение от тип msg_1_t от опашката. Отпечатайте данните за получените съобщения. Подгответе и изпратете отговор от тип msg_2_t. Изчакайте потвърждение msg_1_t. Премахнете опашката за съобщения.

msgsrv.c

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/ipc.h>
#include <sys/msg.h>
#include <string.h>
#include "msgtypes.h"

int main(int argc, char * argv[])
{
 struct msg_1_t message1;
 struct msg_2_t message2;
 int msgid;
 char * response = "Ok!";
 msgid = msgget(KEY, 0777 | IPC_CREAT);
 msgrcv(msgid, &message1, sizeof(struct msg_1_t), 1, 0);
 printf("Client (pid = %i) sent: %s", message1.snd_pid, message1.body);
 message2.mtype = 2;
 message2.snd_pid = getpid();
 message2.rcv_pid = message1.snd_pid;
 strcpy(message2.body, response);
 msgsnd(msgid, &message2, sizeof(struct msg_2_t), 0);
 msgrcv(msgid, &message1, sizeof(struct msg_1_t), 1, 0);
 msgctl(msgid, IPC_RMID, 0);
 return EXIT_SUCCESS;
}

results matching ""

  No results matching ""