Изпълнение и отпечатване на състоянието

Проверете дали разполагаме с достатъчно на брой аргументи. Създайте дъщерен процес и запазете неговия идентификатор (pid). Родителският процес чака дъщерният процес и излиза при грешка. При успех се отпечатва състоянието на прекратяването. Дъщерният процес изпълнява командата в аргументите.

execstat.c

#include <sys/types.h>
#include <sys/wait.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <errno.h>
#include <unistd.h>
int main(int argc, char * argv[])
{
  int pid, status;
  if (argc < 2) {
   printf("Usage: %s command, [arg1 [arg2]...]\n", argv[0]);
   return EXIT_FAILURE;
  }
  printf("Starting %s...\n", argv[1]);
  pid = fork();
  if (pid == 0) {
   execvp(argv[1], &argv[1]);
   perror("execvp");
   return EXIT_FAILURE; // Never get there normally
  }
  else {
   if (wait(&status) == -1) {
    perror("wait");
    return EXIT_FAILURE;
   }
   if (WIFEXITED(status)) printf("Child terminated normally with exit code %i\n", WEXITSTATUS(status));
   if (WIFSIGNALED(status)) printf("Child was terminated by a signal #%i\n", WTERMSIG(status));
   if (WCOREDUMP(status)) printf("Child dumped core\n");
   if (WIFSTOPPED(status)) printf("Child was stopped by a signal #%i\n", WSTOPSIG(status));
  }
  return EXIT_SUCCESS;
}

results matching ""

  No results matching ""