Управление на потребители и групи

В таблицата по-долу са дадени команди от операционната система, които се използват за управление на потребители и групи:

Команда Пояснение
id отпечатва реални и ефективни потребителски и групови идентификатори
chmod промяна на бита на файловия режим
umask задаване на маска за създаване на файлов режим
chown промяна на собственика на файла и групата
chgrp промяна на собствеността на групата
passwd промяна на потребителската парола

results matching ""

    No results matching ""