Семафор клиент

 • Задайте 2 семафора - първият показва, че сървърът трябва да чете, вторият за клиента
 • Създайте "./shmemserv", изход при грешка
 • Прикачете споделената памет
 • Докато текущото съобщение не е "q":
 • Поискайте семафорен ресурс на клиента и отпечатайте следващото съобщение
 • Прочетете нов ред от клавиатурата в споделената памет
 • Освободете семафора на сървъра
 • Отделете споделената памет

semcli.c

#include <sys/types.h>
#include <sys/ipc.h>
#include <sys/shm.h>
#include <sys/sem.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include "semtypes.h"

int main(int argc, char * argv[])
{
 key_t key;
 int shmid;
 struct memory_block * mblock;
 int semid;
 struct sembuf buf[2];
 key = ftok(FTOK_FILE, 1); 
 if (key == -1)
 {
   printf("Failed to generate unique key. Server compiler with a wrong name?\n");
   return EXIT_FAILURE;
 }
 shmid = shmget(key, sizeof(struct memory_block), 0666);
 if (shmid == -1)
 {
   printf("Server is not running!\n");
   return EXIT_FAILURE;
 }
 semid = semget(key, 2, 0666);
 buf[0].sem_num = 0;
 buf[0].sem_flg = SEM_UNDO;
 buf[1].sem_num = 1;
 buf[1].sem_flg = SEM_UNDO;
 mblock = (struct memory_block *) shmat(shmid, 0, 0);
 buf[1].sem_op = -1;
 while (strcmp("q\n", mblock->string) != 0)
 {
  int i = 0;
  semop(semid, (struct sembuf*) &buf[1], 1);
  printf("Server sends %s\n", mblock->string);
  while ((i < (MAXLEN - 1)) && ((mblock->string[i++] = getchar()) != '\n') );
  mblock->string[i] = 0;
  buf[0].sem_op = 1;
  buf[1].sem_op = -1;
  semop(semid, (struct sembuf*) &buf, 1);
 }
 printf("Client exits\n");
 shmdt((void *) mblock); 
 return EXIT_SUCCESS;
}

results matching ""

  No results matching ""