Компилирайте до изпълнима програма

Използвайки gcc компилирайте до изпълнима програма, посредством следните редове:

gcc first.c -o first

Резултатът се записва във файл first, който трябва да изглежда по следния начин:

06.png

results matching ""

    No results matching ""