Основи при работа с файлове

Библиотеката unistd.h съдържа методи за работа с файлове:

#include<unistd.h>
int open(const char *name, int flags);
int open(const char* name, int flags, mode_t mode);
int close();

Параметъра флаг (flag) е бит маска определяща следното:

флаг Информация
O_APPEND Файлът ще бъде отворен в режим на добавяне.
O_ASYNC SIGIO се генерира, когато може да се чете или да се записва.
O_CREAT Ако файлът не съществува го създава.
O_DIRECT Отваря файла за директен вход/изход.
O_DIRECTORY Ако името не е директория, то дава грешка
O_EXCL Ако O_CREAT и файлът съществува, то дава грешка.
O_LARGEFILE Отваря файл по-голям от 2 ГБ
O_NOCTTY Този флаг не се използва
O_NOFOLLOW Ако name е символна връзка, то дава грешка
O_NONBLOCK Ако е възможно, отваря файла в неблокиращ режим.
O_SYNC Файлът ще бъде отворен за синхронен Вход/Изход
O_TRUNC Ако файлът съществува, той се съкращава до нулева дължина

В случай че е зададен флаг O_CREAT, то режима на работа е бит маска, както следва:

S_IRWXU S_IXUSR S_IWGRP S_IROTH
S_IRUSR S_IRWXG S_IXGRP S_IWOTH
S_IWUSR S_IRGRP S_IRWXO S_IXOTH

results matching ""

    No results matching ""