Клиент за съобщения

Отварете опашка за съобщения с даден ключ KEY. Изведете съобщение и излезте от програмата, в случай на неуспех. Прочетете тялото на съобщението от клавиатурата и задайте другите параметри на msg_1_t. Изпратете съобщение msg_1_t в опашката. Изчакайте msg_2_t и го отпечатайте. Изпратете потвърждение msg_1_t.

msgcli.c

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/ipc.h>
#include <sys/msg.h>
#include <strings.h>
#include "msgtypes.h"

int main(int argc, char * argv[])
{
 int msgid;
 int i;
 struct msg_1_t message1;
 struct msg_2_t message2;
 char buf[MAXLEN];
 msgid = msgget(KEY, 0666);
 if (msgid == -1)
 {
   printf("Server is not running!\n");
   return EXIT_FAILURE;
 }
 i = 0;
 while ( (i < (MAXLEN - 1)) && ((message1.body[i++] = getchar()) != '\n') );
 message1.body[i] = '\0';
 message1.mtype = 1;
 message1.snd_pid = getpid ();
 msgsnd(msgid, &message1, sizeof(struct msg_1_t), 0);
 msgrcv(msgid, &message2, sizeof(struct msg_2_t), 2, 0);
 printf("Server (pid= %i) responded: %s\n", message2.snd_pid, message2.body);
 message1.mtype = 1;
 msgsnd(msgid, &message1, sizeof(struct msg_1_t), 0);
 return EXIT_SUCCESS;
}

results matching ""

  No results matching ""