Библиотеки

Библиотеките представляват множество компилирани обекти в един файл.

Техните преимущества са: повторно използване на компоненти (използване на една споделена библиотека заема по-малко място на диска), управление на версиите (стари и нови версии съжителстват едновременно на една Linux система), компонентна специализация (разработчиците могат да фокусират основната си компетентност в една библиотека).

Видовете библиотеки са: статични (обектен код в свързана библиотека, който става част от приложението) и динамични (споделени обекти, динамично свързвани по време на изпълнението).

Примерна структура на библиотека

На фигурата по-долу е дадена примерна структура на една библиотека:

08.png

Полезна информация: Creating a shared and static library with the gnu compiler gcc

results matching ""

    No results matching ""