Библиотеки

Библиотеките представляват множество компилирани обекти в един файл.

Техните преимущества са: повторно използване на компоненти (използване на една споделена библиотека заема по-малко място на диска), управление на версиите (стари и нови версии съжителстват едновременно на една Linux система), компонентна специализация (разработчиците могат да фокусират основната си компетентност в една библиотека).

Видовете библиотеки са: статични (обектен код в свързана библиотека, който става част от приложението) и динамични (споделени обекти, динамично свързвани по време на изпълнението).

Структура на библиотека

На фигурата по-долу е дадена примерна структура на библиотека:

08.png

Структура на директориите

Използвайте следните команди да създадете структурата на директориите:

mkdir libexample
mkdir libexample/src
mkdir libexample/src/addlib
mkdir libexample/bin
mkdir libexample/bin/static
mkdir libexample/bin/shared

Източник: Creating a shared and static library with the gnu compiler gcc

Файлове на библиотеката

В папка libexample/src/addlib/ създайте файл add.c със следното съдържание:

#include <stdio.h>
int gSummand;
void setSummand(int summand) {
  gSummand = summand;
}
int add(int summand) {
  return gSummand + summand;
}
void __attribute__ ((constructor)) initLibrary(void) {
  printf("Library is initialized\n"); 
  gSummand = 0;
}
void __attribute__ ((destructor)) cleanUpLibrary(void) {
  printf("Library is exited\n"); 
}

В папка libexample/src/addlib/ създайте файл add.h със следното съдържание:

void setSummand(int summand);
int add(int summand);

В папка libexample/src/addlib/ създайте файл answer.c със следното съдържание:

#include "add.h"
int answer() {
  setSummand(20);
  return add(22); // 42 = 20 + 22
}

В папка libexample/src/addlib/ създайте файл add.h със следното съдържание:

int answer();

В папка libexample/src/ създайте файл main.c със следното съдържание:

#include <stdio.h>
#include "addlib/add.h"
#include "addlib/answer.h"
int main(int argc, char* argv[])
{
  setSummand(5);
  printf("5 + 7 = %d\n", add(7));
  printf("And the answer is: %d\n", answer());
  return 0;
}

results matching ""

  No results matching ""