Упражнение

1. ReverseEncryptorDecryptor

Нека дефинираме "Reverse Encryption" (RE) като техника за защита на текстови съобщения, при която текста на съобщенията се обръща наобратно, преди те да бъдат изпратени по-нататък. Напишете програма "revendec.c", която има два процеса, комуникиращи посредством анонимна тръба (anonymous pipe).

За двата процеса да валидни следните правила:

  • Process 1 трябва да чете текст от клавиатурата, след това да приложи техниката RE и да изпрати кодираното съобщение на Process 2.
  • Process 2 трябва да изчака входящите съобщения, да отпечата кодираните съобщения на екрана, след това да ги декодира и да ги съхрани във файл "messages.log".

2. EncryptedChat

Напишете двойка програми за сървър и клиент ("echatsrv.c" and "echatclnt.c"). Сървърът трябва да имитира поведението на *Process 1 от предишната задача, а клиента съответно на Process 2. Програмите трябва да използват наименувана тръба (named pipe) като метод за комуникация.

results matching ""

    No results matching ""