Заключване на файлове

Използвайте методът fcntl(), който осигурява указател към структурата flock. Това извикване манипулира файловия дескриптор fd, в зависимост от командата cmd:

 • За да заключите блок на файл, използвайте F_SETLK.
 • Ако блокът вече е заключен, използвайте F_GETLK, за да получите информация за процеса на заключване.
 • За да отключите блок на файл, използвайте F_SETLK, но задайте flock.l_type = F_UNLCK.
#include<stdio.h>
FILE *fopen(const char *pathname, const char *mode);
size_t fread(void *ptr, size_t size, size_t nmemb, FILE *stream);
int fseek(FILE *stream, long offset, int whence);
int fclose(FILE * stream);
struct flock {
  ...
  short l_type;  // F_RDLCK, F_WRLCK, F_UNLCK
  short l_whence; // SEEK_SET, SEEK_CUR, SEEK_END

  off_t l_start; // Starting offset for lock
  off_t l_len;  // Number of bytes to lock

  pid_t l_pid;  // PID of process blocking our lock
  ...
}

results matching ""

  No results matching ""