Мрежов сокет файлов сървър

Проверете входните аргументи, излезте при грешка. Отворете INET, STEAM сокет, излезте при грешка. Инициализирайте структурата sockaddr_in за сървъра. Свържете гнездото към порт, излезте при грешка. Започнете да слушате, разрешете само една връзка. Приемете нова връзка, излезте при грешка. Прочетете от сокета в буфер. Отпечатайте полученото съобщението от буфера. Изпратете "OK" в сокета. Затворете сокета.

netserver.c

#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <errno.h>
#include <strings.h>
#include <sys/types.h> 
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>

#define BUF_SIZE 256

int main(int argc, char ** argv)
{
   int sock, newsock, port, clen;
   char buf[BUF_SIZE];
   struct sockaddr_in serv_addr, cli_addr;
   if (argc < 2) 
   {
     fprintf(stderr,"usage: %s <port_number>\n", argv[0]);
     return EXIT_FAILURE;
   }
   sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
   if (socket < 0)
   {
    printf("socket() failed: %d\n", errno);
    return EXIT_FAILURE;
   }
   memset((char *) &serv_addr, 0, sizeof(serv_addr));
   port = atoi(argv[1]);
   serv_addr.sin_family = AF_INET;
   serv_addr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
   serv_addr.sin_port = htons(port);
   if (bind(sock, (struct sockaddr *) &serv_addr, sizeof(serv_addr)) < 0)
   {
    printf("bind() failed: %d\n", errno);
    return EXIT_FAILURE;
   }
   listen(sock, 1);
   clen = sizeof(cli_addr);
   newsock = accept(sock, (struct sockaddr *) &cli_addr, &clen);
   if (newsock < 0) 
   {
    printf("accept() failed: %d\n", errno);
    return EXIT_FAILURE;
   }
   memset(buf, 0, BUF_SIZE);
   read(newsock, buf, BUF_SIZE-1);
   buf[BUF_SIZE] = 0;
   printf("MSG: %s\n", buf);
   write(newsock, "OK", 2);
   close(newsock);
   close(sock);
}

results matching ""

  No results matching ""