Изходен програмен код

Използвайки текстовия редактор nano напишете изходния програмен код на файла first.c

#include<stdio.h>
int main()
{
    int a=0;
    int b=a+5;
    printf("%i\n",b);
    return 0;
}

Изглед на изходния програмен код в текстовият редактор nano: 03.png

results matching ""

    No results matching ""