Упражнение

1. FileManipulator

Напишете програма fmanipulator.c, която изисква 3 аргумента: words_count, min_length, max_length. Програмата трябва да генерира файл, наречен "words.txt", който съдържа words_count на брой думи (разделени с интервали). За да генерирате думите използвайте следната функция от '/day03/rndword/' файловете (забележете, че функцията няма да генерира реални думи, а по-скоро произволни поредици от знаци):

char * rndword(int min_length, int max_length);

След това програмата трябва да отпечата генерирания файл на екрана.

След като програмата създаде "words.txt" и преди да го запише, тя трябва да заключи първите 100 байта на файла. Когато програмата отпечата генерираните думи, трябва да изчака натискане на клавиша Enter, след което да отключи файла. Съответно, ако файлът вече е заключен от друг процес, програмата трябва да уведоми за това и да изчака натискане на клавиша Enter, преди да опита отново (за заключване, генериране и записване).

Компилирайте и изпълнете няколко пъти за тест.

results matching ""

    No results matching ""