Тестване на библиотека

В папка libexample/ създайте файл test.c със следното съдържание:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <dlfcn.h>
int main()
{
      // Load the dinamic library:
    void* lib_add = dlopen("bin/shared/libadd.so", RTLD_LAZY | RTLD_GLOBAL);

    // Declare the function pointers:
    void (*fptr_setSummand)(int);
    int (*fptr_add)(int);

    // Get the pointers to the functions within the library:
    fptr_setSummand = dlsym(lib_add, "setSummand");
    fptr_add = dlsym(lib_add, "add");

    // Call the function via the function pointer:
    fptr_setSummand(42);
    int result = fptr_add(7);
    printf("Result: %d\n", result);

    return 0;
}

Компилирайте и стартирайте тестовата програма използвайки командите:

gcc test.c -ldl -o test
./test

В резултат при успешно изпълнение трябва да видите следните три реда:

Library is initialized
Result: 49
Library is exited

results matching ""

  No results matching ""