Съобщенията в C

#include<sys/types.h>
#include<sys/ipc.h>
#include<sys/msg>

int msgget(key_t key, int msgflg);
int msgsnd(int msqid, const void *msgp, size_t msgsz, int msgflg);
ssize_t msgrcv(int msqid, void *msgp, size_t msgsz, long msgtyp, int msgflg);
int msgctl(int msqid, int cmd, struct msqid_ds *buf);

Системното извикване msgget() връща System V идентификатор на опашката за съобщения свързана със стойността на аргумента key.

Системните извиквания msgsnd() и msgrcv() се използват, съответно, за изпращане и получаване на съобщения от System V опашка за съобщения. Извикващият процес трябва да има разрешение за запис в опашката на съобщенията, за да изпрати съобщение и да има разрешение за четене, за да получи съобщение.

msgctl() и cmd = IPC_RMID премахва опашка на съобщенията.

results matching ""

    No results matching ""