Игра със зомбита

Дефинирайте обработчик на сигнал за прекратяване на изпълнението. Инициализирайте променливи за използване на обработчик на сигнал. Задайте действие при SIGCHLD, изход при грешка. Направете 10 пъти следното: създайте дъщерен процес и запазете неговия идентификатор (pid). Родителският процес отпечатва идентификатора на дъщерният процес. Дъщерният процес отпечатва съобщение и излиза.

zombietest.c

#include <sys/types.h>
#include <sys/wait.h>
#include <signal.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <errno.h>
static void sigchld_hdl (int sig)
{
  while (waitpid(-1, NULL, WNOHANG) > 0) {}
}
int main (int argc, char *argv[])
{
  struct sigaction act;
  memset (&act, 0, sizeof(act));
  act.sa_handler = sigchld_hdl;
  if (sigaction(SIGCHLD, &act, 0)) {
    perror ("sigaction");
    return 1;
  }
  for (int i = 0; i < 10; i++) {
    int pid = fork();
    if (pid == 0) {
        printf("I will leave no zombie\n");
        exit(0);
    } else printf("Created a process with the PID %i\n", pid);
  }
  while (1) sleep(1);
  return 0;
}

results matching ""

  No results matching ""