Най-важните сигнали

сигнал информация резултат
SIGHUP (1) Контролният терминал на процеса е затворен (най-често потребителят е излязъл). Terminate
SIGINT (2) Потребителят използва комбинация за прекъсване Ctrl-C. Terminate
SIGABRT (6) Функцията abort() изпраща този сигнал до процеса, който го предизвиква. След това процесът се прекратява и се генерира основен файл. Terminate with core dump
SIGKILL (9) Този сигнал се изпраща от системното повикване kill(), той съществува, за да осигури сигурен начин за безусловно убиване на процес. Terminate
SIGSEGV (11) Този сигнал, чието име произтича от нарушаване на сегментирането, се изпраща в процес, когато се опитва невалиден достъп до паметта. Terminate with core dump
SIGTERM (15) Този сигнал се изпраща само чрез kill() и позволява на потребителя грациозно да прекрати процес (действие по подразбиране). Terminate
SIGCHLD (17) Когато процес завърши или спре, ядрото изпраща този сигнал към родителя. Обработващият този сигнал обикновено извиква wait(), за да определи идентификатора на дъщерния процес (pid) и кода за изход. Ignored
SIGCONT (18) Ядрото изпраща този сигнал на процес, когато процесът се възобновява след спиране (от SIGSTOP). Ignored
SIGSTOP (19) Този сигнал се изпраща само чрез kill(), той безусловно спира процес и не може да бъде уловена или пренебрегната. Stop
SIGTSTP (20) Ядрото изпраща този сигнал до всички процеси от групата на преден план, когато потребителят използва комбинация Ctrl-Z. Stop
SIGIO (29) Този сигнал се изпраща, когато се генерира асинхронно входно-изходно събитие. Terminate
SIGUSR1(10), SIGUSR2(12) Тези сигнали са налице за цели определени от потребителя; ядрото никога не ги използва. Процесите могат да използват SIGUSR1 и SIGUSR2. Terminate

results matching ""

    No results matching ""