Двойка сокети

#include<sys/types.h>
#include<sys/socket.h>
int socketpair(int domain, int type, int protocol, int sv[2]);

Извикването на метода socketpair() създава двойка свързани сокети в определения домейн (domain), от посочения тип (type) и използвайки по избор посочения протокол (protocol).

Файловите дскриптори, използвани при създаването на новите сокети, се връщат съответно в sv[0] и sv[1].

При успех метода връща 0, при грешка -1, а информация за грешката се намира в errno.

results matching ""

    No results matching ""