Дебъгване

Преди да се запознаем съв възможностите за дебъгване да напишем кратка програма за намиране на сума на числа.

Програма за намиране сума на числа

Инициализираме променливa sum=0. Отпечатваме стойността на argc. Отпечатваме стойностите в argv. Броят на числата num_count е втората стойност в argv. num_count на брой пъти четем число от клавиатурата и го добавяме към сумата. Отпечатваме стойността на получената сума.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char* argv[]) 
{
 int numbers_count = 0, sum = 0;
 char temp_str[50];
 printf("The value of argc: %d\n", argc);
 printf("The value(s) in argv:\n");
 for(int i = 0; i < argc; i++) {
  printf("> argv[%d]=%s\n", i, argv[i]);
 }
 numbers_count = atoi(argv[1]);
 printf("Enter %d numbers:\n", numbers_count);
 for(int i = 0; i < numbers_count; i++) {
  scanf("%s", temp_str);
  sum += atoi(temp_str);
 }
 printf("Total sum is %d\n", sum);
}

12.png

Дебъгване

За да компилирате изходния код на програмата с включена възможност за дебъгване:

gcc -g sum.c -о a.out

За да стартирате дебъгера:

gdb a.out

За да поставите точка на прекъсване, където програмата ще спре изпълнението:

b [function name, line number]

За да стартирате програмата:

r [command line arguments]

В таблицата са дадени съкратените клавишни комбинации полезни при работа с дебъгера:

Клавиш Информация
h Помощ
n Стъпка напред един блок код
s Стъпка напред един ред код
p [variable] Отпечатва стойността на променливата variable
info locals Отпечатва стойностите на всички локални променливи
bt Показва последователността на функциите, наречени до тази точка на изпълнение
q Изход

Повече информация: Introduction to GDB и Harvard University CS50

results matching ""

  No results matching ""