Споделена памет

Споделената памет може да се опише като картографиране на област (сегмент) от паметта, която ще бъде картирана и споделена чрез повече от един процес. Това е най-бързата форма на между-процесна комуникация (IPC), тъй като няма посредничество - информацията се пренася директно от сегмент от паметта в адресното пространство на процеса на повикване. Сегментът може да бъде създаден от един процес и след това да бъде записван и четен от произволен брой процеси.

06.png

Повече информация: Shared Memory

results matching ""

    No results matching ""