Упражнение

1. MultiAdd

Напишете програма multiadd.c, която взима едно или повече числа като входни аргументи, след това изчислява общата сума и отпечатва отговора на стандартния изход. Компилирайте програмата и я изпълнете. Компилирайте. Опитайте отстраняване на грешки посредством дебъгера.

2. ReverseTest

Напишете програма reversetest.c, която чете низ от клавиатурата и го отпечатва наобратно. За да обърнете входния низ, трябва да използвате библиотеката reverse, която е предоставена в директорията /day02/reverse/. Функцията, която трябва да използвате, е:

void inplace_reverse(char * str)

Имате всички източници, за да можете да компилирате и свързвате библиотеката статично или можете да използвате споделената библиотека reverse от /usr/lib/libreverse.so. Най-добре е да опитате и двата подхода.

results matching ""

    No results matching ""