Изчакване и прекратяване на дъщерен процес

#include<stdlib.h>
void exit(int status);
 • Извикване на exit() изпълнява някои основни стъпки за изключване и след това инструктира ядрото да прекрати процеса.
 • Параметърът на състоянието (status) се използва за обозначаване на изходното състояние на процеса.
 • Когато процес завърши, ядрото изпраща сигнал SIGCHLD към родителят.
pid_t pid = fork();
if (pid > 0) {
  printPIDs("PARENT");
  wait(&child_status);
}
else if (!pid) {
  printPIDs("CHILD");
  exit(0);
} 
else if (pid == -1) {
  printf("ERROR");
  return EXIT_FAILURE;
}

Преди да прекрати процеса, библиотеката C изпълнява следните стъпки:

 • Извиква всички функции, регистрирани с atexit() или on_exit(), в обратен ред на тяхната регистрация.
 • Изчиства всички стандартни отворени вхдни-изходни потоци.
 • Премахва всички временни файлове, създадени с функцията tmpfile().

Тези стъпки завършват цялата работа, която процесът трябва да направи в потребителското пространство, така че exit() извиква системното повикване _exit(), за да позволи на ядрото да се справи с останалата част от процеса на прекратяване:

#include <unistd.h>
void _exit (int status);

Процесът може да бъде прекратен, ако се изпрати сигнал, чието действие по подразбиране е да прекрати процеса. Такива сигнали са SIGTERM и SIGKILL.

Когато процес завърши, ядрото изпраща сигнал SIGCHLD към родителският процес. По подразбиране този сигнал се игнорира и родителят не предприема никакви действия. Процесите могат да изберат да обработват този сигнал, чрез системните извиквания signal() или sigaction().

#include<sys/types.h>
#include<sys/wait.h>
pid_t wait(int status);
int WIFEXITED(status);
int WIFSIGNALED(status);
int WIFSTOPPED(status);
int WIFCONTINUED(status);
int WEXITSTATUS(status);
int WTERMSIG(status);
int WSTOPSIG(status);
int WCOREDUMP(status);
 • wait() връща стойността на идентификатора (pid) на дъшерен процес или -1 при грешка.
 • Ако никакъв дъщерен процес не е прекратен, извикването блокира, докато дъщерен процес приключи.
 • WIFEXITED връща вярно (true), ако процесът завърши нормално.
 • При нормално прекратяване WEXITSTATUS осигурява осем бита, които се предават на _exit.
 • WIFSIGNALED връща вярно (true), ако сигнал е причинил прекратяването на процеса.
 • В случай на прекратяване от сигнал WTERMSIG връща номера на този сигнал.
 • В случай на прекратяване от сигнал, WCOREDUMP връща вярно (true), ако процесът натоварва ядро в отговор на получаването на сигнала.
 • WIFSTOPPED и WIFCONTINUED връщат вярно (true), ако процесът е бил спрян или продължен.
 • Ако WIFSTOPPED е вярно (true), WSTOPSIG предоставя номера на сигнала, който е спрял процеса.

При възникване на грешка има две възможни стойности:

Грешка Информация
ECHILD Извикващият процес няма дъщерни процеси.
EINTR Извикването проключи по-рано поради получен сигнал.

results matching ""

  No results matching ""