Програмиране на процесите в C

В таблицата са представени методи на C за програмиране на процесите:

Команда Информация
getpid() връща идентификатора pid на извикващия процес.
getppid() връща идентификатора pid на родителския процес.
execl(), execlp(), execle(), execv(), execvp(), execvpe() изпълнение на команда.
fork() създава дъщерен процес.
exit() причинява нормално прекратяване на процеса.
wait(), waitpid(), waitid() изчаква процеса да си промени статуса.

results matching ""

    No results matching ""